Hyresvillkor

1. Introduktion

I detta dokument återfinns allmänna villkor för hyra av produkter som NetOnNet AB tillhandahåller Kunden. De allmänna villkoren utgör en av två (2) delar av hyresavtalet. Den andra delen, utgörs av sådan information som blir känd först vid beställningstillfället, såsom val av produkt, leveransinformation, avgiftsplan med mera. Sådan information kommer att framgå av den orderbekräftelse som Kunden erhåller. I händelse av konflikt mellan hyresavtalets båda delar ska detta dokument äga företräde. Indelningen av detta dokument i namngivna avsnitt har endast företagits av nödvändighetsskäl och ska inte utgöra grund för tolkning av hyresavtalet.


2. Definitioner

Nedanstående begrepp har följande betydelser:


”Avgiftsperiod” - Den del av hyresperioden som motsvaras av varje hyresavgift.

”Kunden” - Hyrestagaren.

”NetOnNet AB” - Hyresupplåtaren.

”Hyresperiod” - Den tid under vilken NetOnNet AB enligt hyresavtalet har att upplåta Produkten till Kunden.

”Produkten” - Hyresföremålet.


3. Hyresavtalets ingående och kreditupplysning

För att hyresavtalet ska börja gälla måste Kunden godkännas i en kreditupplysning. Kreditupplysningen görs efter att Kunden har skickat in sin beställning och själva beställningen innebär därför inte att ett avtal har ingåtts. NetOnNet AB har rätt att genomföra kreditupplysningar, och har ingen skyldighet att ingå avtal med Kunden om kreditupplysningen inte uppfyller vid var tid uppsatta krav. Vid godkänd kreditupplysning börjar avtalet att gälla och hyresperioden påbörjas därmed. Kunden informeras via e-post när detta sker. Om inget annat framgår av hyresavtalet ska hyresavtalet gälla till dess att hyresperioden upphör.


4. Ägande- och nyttjanderätt

NetOnNet AB äger Produkten. Ingen bestämmelse, vare sig i hyresavtalet eller någon annanstans, ska anses innebära en äganderättsövergång från NetOnNet AB till Kunden. Istället ska hyresavtalet anses ge upphov till en för Kunden begränsad och icke-överlåtbar rätt att nyttja Produkten. Begränsningarna innebär att Kunden endast får använda Produkten i enlighet med vad som framgår av hyresavtalet.


Varje Produkt är märkt med ett unikt serienummer. Kunden får inte vidta någon åtgärd som syftar till att Produkten inte ska kunna identifieras med hjälp av serienumret. Produkten får inte nyttjas på ett sådant sätt att NetOnNet AB:s äganderätt äventyras. Det innebär att Kunden gentemot NetOnNet AB ansvarar för att Produkten bland annat inte hyrs ut, skänks eller byts bort, pantsätts, säljs, förstörs, görs till byggnadstillbehör eller på något sätt förändras, till exempel genom att en eller flera av Produktens delar avlägsnas eller byts ut. Om NetOnNet AB:s äganderätt till Produkten skulle äventyras, ska Kunden ersätta NetOnNet AB för de förluster som NetOnNet AB lider på grund av äventyrandet.


Brott mot detta avsnitt kan vara straffbart enligt 10 kap. 4 § brottsbalken.


5. Användning och skötsel

Kunden har en skyldighet att endast använda Produkten i enlighet med den tillhörande produktmanualen. Utöver det ska Kunden även hantera Produkten på ett sådant sätt som medför att den hålls i ett allmänt gott skick samt skyddas från skador. Dessutom får Produkten inte användas som brottsverktyg.


6. Utmätning, skuldsanering och konkurs

Skulle utmätning företas hos Kunden eller om Kunden inleder skuldsanering, eller försätts i konkurs, åligger det Kunden att omedelbart underrätta NetOnNet AB därom samt genom uppvisande av hyresavtalet för vederbörande utmätningsman, rådgivare eller konkursförvaltare upplysa om NetOnNet AB:s äganderätt. I händelse av utmätning, skuldsanering eller konkurs får NetOnNet AB säga upp avtalet till omedelbart upphörande.


7. Produktförsäkring

I hyreserbjudandet ingår en produktförsäkring som bland annat täcker funktionsfel, skador som på Produkten uppstår genom plötslig och oförutsedd yttre händelse samt stöld och förlust, med de begränsningar och skyldigheter som följer av försäkringsvillkoren. De fullständiga försäkringsvillkoren kan läsas här. Godkännande av hyresavtalet innebär också ett godkännande av försäkringsvillkoren. 


8. Dröjsmål och fel

Den leveranstid som uppges i samband med beställningen är ungefärlig. Mindre avvikelser ska därför inte anses innebära att NetOnNet AB är i dröjsmål. Om Kunden anser att NetOnNet AB är i dröjsmål ska Kunden inom 30 dagar meddela NetOnNet AB om detta (reklamation). Om NetOnNet AB ska anses vara i dröjsmål får Kunden antingen kräva fullgörelse eller häva hyresavtalet. Rätten att göra dröjsmål gällande mot NetOnNet AB bortfaller om reklamationen görs för sent. Inte heller kan dröjsmålet göras gällande mot NetOnNet AB om dröjsmålet inte beror på NetOnNet AB. NetOnNet AB är inte skyldigt att fullgöra hyresavtalet, om det föreligger ett hinder som NetOnNet AB inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till Kundens intresse av att NetOnNet AB fullgör hyresavtalet.


Produkten ska i fråga om egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av hyresavtalet. Om inte annat följer av hyresavtalet, ska Produkten vara ägnad för det ändamål som Produkter av samma slag i allmänhet används för. Produkter som avviker från vad som stadgas i de två (2) föregående meningarna ska vara att anse som felaktiga. Frågan om Produkten är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas, även om felet visar sig först senare. Efter denna tidpunkt ansvarar Kunden – oberoende av vållande – för skador och andra fel som drabbar Produkten. Sådana skador och andra fel kan omfattas av produktförsäkringen. 


Vid leveransen ska Kunden omgående noggrant undersöka Produkten för att se om den är felaktig. Om fel upptäcks ska Kunden inom 30 dagar anmäla detta till NetOnNet AB (reklamation). Kunden får inte såsom fel åberopa vad han måste anses ha känt till vid hyresavtalets ingående. Inte heller får Kunden såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen. Rätten att göra fel gällande mot NetOnNet AB bortfaller också, om reklamationen görs för sent. 


Om Produkten är felaktig och felet inte beror på Kunden eller någon omständighet på Kundens sida, och Kunden inom reklamationstiden anmält felet till NetOnNet AB, har Kunden rätt att kräva att NetOnNet AB avhjälper felet, om detta kan ske utan oskälig kostnad för NetOnNet AB. Rätten att avhjälpa felet tillkommer också NetOnNet AB. Ett avhjälpt fel innebär att Kunden inte kan göra någon annan påföljd gällande mot NetOnNet AB. Som avhjälpande räknas att antingen reparera Produkten eller ersätta den med en avtalsenlig Produkt. Kunden får endast med NetOnNet AB:s samtycke själv avhjälpa felet. Vid avhjälpande ska Kunden skicka Produkten till NetOnNet AB enligt det förfarande som framgår av avsnitt 13. Samma förfarande ska iakttas beträffande service som inte vidtas för att utföra ett avhjälpande.


Kunden är inte berättigad att hålla inne eller göra avdrag på hyresavgiften eller kräva skadestånd på grund av NetOnNet AB:s dröjsmål eller på grund av att Produkten är felaktig, om inte annat framgår av tvingande rätt eller NetOnNet AB lämnar sitt samtycke därtill. I sådana fall ska, beträffande skadestånd, ersättning endast utgå för direkta skador. Förlust av eller skador eller andra fel på Produkten medför inte att hyresavtalet upphör eller att Kunden befrias från sina förpliktelser enligt hyresavtalet.


9. Hyresavgift och avgiftsperiod

Som ersättning för Kundens rätt att nyttja Produkten ska Kunden till NetOnNet AB – i förskott – erlägga den hyresavgift som framgår av beställningen. En hyresavgift ska erläggas per avgiftsperiod. En avgiftsperiod är trettio (30) dagar. En ny avgiftsperiod påbörjas dagen efter den senaste avgiftsperiodens sista dag. Den första hyresavgiften ska erläggas i samband med beställningen, efter en godkänd kreditkontroll. I samband med övergången från en avgiftsperiod till en annan dras hyresavgiften från det av Kunden registrerade betalkortet. Vid behov – exempelvis om hyresavtalet upphör mitt i en avgiftsperiod – ska hyresavgiften anses vara delbar. Den utgår då med en trettiondels (1/30) hyresavgift per påbörjad dag. Sättet att beräkna avgiftsperiod samt tidpunkt för debitering kan komma att ändras med stöd av avsnitt 18.


10. Utebliven betalning och avgifter

Om den dragning från Kundens betalkort som nämns i avsnitt 9 ovan skulle misslyckas, kommer ytterligare två (2) dragningsförsök att genomföras. Misslyckas även dessa, kommer NetOnNet AB ställa ut en faktura till Kunden. Beloppet på fakturan kommer att uppgå till aktuell hyresavgift samt tillägg i form av ersättning för betalningspåminnelser och andra åtgärder för att få betalning för förfallen skuld enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m., samt andra rättskällor. Fakturan ska betalas inom tio (10) dagar. Om fakturan inte betalas inom den nyss angivna ledtiden kan NetOnNet AB komma att vidta åtgärder såsom indrivning via inkassobolag och handräckning hos Kronofogdemyndigheten. NetOnNet AB har dessutom rätt att häva hyresavtalet och fordra att det förfarande som anges i avsnitt 13 inleds.


11. Meddelanden och adressändring

Om Kunden företar någon ändring av namn, adress, kortuppgifter, telefonnummer, e-postadress, förlorar åtkomsten till dessa, eller får kännedom om någon liknande omständighet som kan tänkas påverka förhållandet mellan Kunden och NetOnNet AB, eller som har särskild betydelse för NetOnNet AB:s äganderätt till Produkten, ska Kunden utan dröjsmål meddela NetOnNet AB om detta. Kunden kan alltid kontakta NetOnNet AB via de vid var tid gällande kontaktvägar som NetOnNet AB förmedlar. Meddelanden från NetOnNet AB som sänts per brev till den adress Kunden senast uppgett, ska anses ha nått Kunden senast inom fem (5) dagar från avsändandet. Detsamma ska anses gälla för meddelanden som skickas till Kunden via en kommunikationskanal som Kunden tidigare uppgett eller använt för att kommunicera med NetOnNet AB, exempelvis e-postmeddelande, med den skillnaden att ett sådant meddelande ska anses ha nått Kunden omedelbart från avsändandet.


12. Avtalstid och byte av Produkt inom hyresperioden

Hyresperioden börjar löpa i samband med att den första hyresavgiften erläggs, och gäller under den tidsperiod som Kunden angett i samband med beställningen. I hyresavtalet ingår emellertid en möjlighet att byta Produkt efter halva hyresperioden. Det innebär att Kunden har möjlighet att avbryta ett pågående hyresavtal till förmån för ett nytt hyresavtal avseende en annan Produkt inom samma produktkategori. Produktkategorierna är definierade på Hyreshyllan.netonnet.se. Hyresperioden under det nya hyresavtalet måste löpa lika länge eller längre än den ordinarie hyresperioden under det utbytta hyresavtalet. Om Kunden väljer att byta Produkt ska avsnitt 13 äga tillämpning.


13. Återlämnande av Produkten och avräkning

I samband med att hyresavtalet upphör ska Kunden återsända Produkten till NetOnNet AB, om inte Kunden har tecknat ett nytt hyresavtal för samma Produkt. Försändelsen ska skickas med hjälp av den returfraktsedel som NetOnNet AB tillhandahåller Kunden. Kunden ansvarar för att Produkten är väl paketerad och skickad till rätt adress. NetOnNet AB ansvarar inte för Produkter som skickas på andra sätt än med hjälp av den av NetOnNet AB förevisade fraktsedeln. Inte heller ansvarar NetOnNet AB för produkter som inte förpackas i enlighet med NetOnNet AB:s vid var tid gällande instruktioner. Kunden ansvarar vidare för att Produkten är fri från personuppgifter och andra personliga data. NetOnNet AB kommer i alla fall att utföra en radering av all sådan data, vilken inte kan återskapas. Om Produkten är i sämre skick än vad den skulle ha varit om den endast utsatts för normalt användning enligt avsnitt 5 och normalt slitage, ska Kunden ersätta NetOnNet AB för det. Ersättningen ska bestämmas till den skillnad i Produktens marknadsvärde som uppstått på grund av den onormala användningen eller slitaget.


Om Kunden utan att ha ingått ett nytt hyresavtal avseende samma Produkt, inte återsänder Produkten till NetOnNet AB senast 21 dagar efter det att hyresperioden löpt ut, ska Produkten anses förlorad. Istället för att återsända Produkten ska då Kunden ersätta NetOnNet AB med ett belopp som motsvarar Produktens marknadsvärde. Dessutom ska Kunden ersätta NetOnNet AB för de administrativa kostnader som uppstått på grund av att Kunden inte återsänt Produkten, bland annat sådana kostnader som nämns i avsnitt 10.


14. Force majeure

NetOnNet AB ska vara befriad från sina prestationsskyldigheter enligt hyresavtalet om dess oförmåga att prestera beror på ett hinder utanför dennes kontroll – såsom krig, strejk, naturkatastrofer m.m. – som det inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid hyresavtalets ingående och vars följder det inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.


15. Ångerrätt

Kunden har rätt att frånträda avtalet genom att till NetOnNet AB lämna eller sända ett tydligt meddelande om detta inom 30 dagar från den dag då Kunden fick Produkten i sin besittning. NetOnNet AB ska utan dröjsmål bekräfta mottagandet av sådana meddelanden i en läsbar och varaktig form som är tillgänglig för Kunden. Ångerrätten gäller inte för Produkter som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl, till exempel in-ear-hörlurar.


Om Kunden utövar sin ångerrätt, ska Kunden utan oskäligt dröjsmål och senast inom 30 dagar från den dag då Kunden fick Produkten i sin besittning, på egen bekostnad återsända Produkten till NetOnNet AB enligt det förfarande som beskrivs i avsnitt 13. Under den tid Kunden har Produkten i sin besittning, åligger det Kunden att vidta skäliga åtgärder för vård av Produkten (vårdplikt). NetOnNet AB ska betala tillbaka vad Kunden har betalat till NetOnNet AB. Återbetalning ska göras utan onödigt dröjsmål men inte innan NetOnNet AB tagit emot Produkten eller Kunden visar att Produkten sänts tillbaka. NetOnNet AB ska använda samma betalningssätt som Kunden.


Kunden ska ersätta NetOnNet AB för

  1. Förhöjda leveranskostnader på grund av Kundens val av leveransmetod, och
  2. Produktens värdeminskning i den mån den beror på att Kunden hanterat Produkten i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

16. Personuppgiftsbehandling

För att NetOnNet AB ska kunna fullfölja sina förpliktelser och ge Kunden den bästa möjliga upplevelsen, kommer NetOnNet AB att behandla personuppgifter tillhörande Kunden. För mer information härför, se NetOnNet AB:s integritetspolicy.


17. Ändring av hyresvillkoren

NetOnNet AB förbehåller sig rätten att vid var tid genomföra ändringar i dessa villkor, om ändringarna inte medför en försämring för Kunden. NetOnNet AB ska kommunicera sådana ändringar på sin webbplats och/eller via e-post i god tid innan de genomförs.


NetOnNet AB kan även komma att genomföra villkor som skulle kunna anses utgöra en försämring för Kunden. NetOnNet AB ska kommunicera sådana ändringar via e-post. Kunden ska inom 30 dagar från och med att ändringen har meddelats informera NetOnNet AB om att Kunden har invändningar mot ändringen. I annat fall anses Kunden ha accepterat ändringen.


18. Tillämplig lag och domstol

Svensk lag ska tillämpas på hyresavtalet. Tvister med anledning av hyresavtalet ska avgöras av svensk domstol.