Försäkringsvillkor

1. Definitioner

Med kund avses fysisk person som tecknat ett NetOnNet Hyresavtal med NetOnNet.

Med försäkringstagare avses NetOnNet.


Med den försäkrade avses kund som tecknat ett NetOnNet Hyresavtal med NetOnNet och som uppfyller kraven för att omfattas av denna försäkring.


Med produkt avses produkter som hyrs ut av NetOnNet till den försäkrade inom ramen för ett NetOnNet Hyresavtal.

Med NetOnNet Hyresavtal avses ett sådant avtal om hyra av produkt och eventuellt andra produkter som NetOnNet vid var tid erbjuder till konsumenter i Sverige.    

1. Definitioner

Med kund avses fysisk person som tecknat ett NetOnNet Hyresavtal med NetOnNet.

Med försäkringstagare avses NetOnNet.


Med den försäkrade avses kund som tecknat ett NetOnNet Hyresavtal med NetOnNet och som uppfyller kraven för att omfattas av denna försäkring.


Med produkt avses produkter som hyrs ut av NetOnNet till den försäkrade inom ramen för ett NetOnNet Hyresavtal.


Med NetOnNet Hyresavtal avses ett sådant avtal om hyra av produkt och eventuellt andra produkter som NetOnNet vid var tid erbjuder till konsumenter i Sverige.    


2. Vem gäller försäkringen för

Solid Försäkring har ingått ett gruppförsäkringsavtal med NetOnNet om att alla som uppfyller förutsättningarna nedan omfattas av ett obligatoriskt gruppförsäkringsavtal och därmed erhåller denna försäkring:


a) Kund som tecknat ett NetOnNet Hyresavtal under gruppförsäkringsavtalstiden.


b) Kund som tecknat ett NetOnNet Hyresavtal och som är folkbokförd eller stadigvarande bosatt i Sverige.


c) Kund som tecknat ett NetOnNet Hyresavtal i dennes egenskap av privatperson.


Försäkringen gäller till förmån för Kund som uppfyller förutsätt-ningarna i punkterna a) och b) och c) ovan.


3. Omfattning

Försäkringen täcker, med nedanstående undantag, funktionsfel på den i försäkringsbeviset angivna produkten. Försäkringen ersätter dessutom skada, stöld samt förlust på den försäkrade produkten som uppstår genom plötslig och oförutsedd yttre händelse.

 1. Undantag

Försäkringen ersätter inte:

 • fel som kan ersättas enligt produktgaranti eller omfattas av säljarens felansvar enligt konsumentköplagen,
 • skador orsakade av försäkrad produkt (följdskador),
 • skador av mindre art som inte påverkar försäkrad produkts användbarhet,
 • skada genom slitage,
 • kalibrering och omkalibrering en s.k. reset av försäkrad produkt,
 • skada till följd av handhavandefel eller försummat underhåll,
 • skada som uppstår när den försäkrade produkten omhändertas utan omsorg,
 • skada som uppstår då den försäkrade produkten lämnas in hos verkstad för bearbetning, reparation eller rengöring och Solid Försäkring inte har anvisat den försäkrade dit,

 • skador som beror på s.k. datavirus eller mjukvarurelaterade problem,
 • skada på komponenter installerade i efterhand i försäkrad produkt,
 • förbrukningsartiklar (t.ex. batteri),
 • lagrad information på hårddisk, intern minne, minneskort, band eller liknande,
 • skada på produkt som har utsatts för mjukvarumanipulerade program som inte tillhandahållits av produktens tillverkare t.ex. så kallad ”jailbreak”.

4. Försäkringstid

Försäkringstiden för den NetOnNet hyrda produkten framgår av Hyresavtalet och gäller till och med hyrtidens sista dag. Försäkringen för den hyrda produkten upphör att gälla utan föregående uppsägning vid hyresstidens slut.


5. Ersättning

För mobiltelefon och surfplatta:

Vid ersättningsbar skada ersätter Solid Försäkring reparationskostnad upp till produktens återanskaffningsvärde vid skadetillfället, dock maximalt upp till ursprungligt försäkringsvärde (försäkringsvärdet framgår av försäkringsbeviset och hyrakvittot).


Om mobiltelefonen eller surfplattan inte går att reparera i fysisk mening sker reparation genom att du ersätts med en s.k. utbytesenhet som är av samma märke, modell och har motsvarande funktioner som produkten hade närmast före det att skadan inträffade, dock maximalt upp till ursprungligt försäkringsvärde.


Om reparation – vilket även inkluderar reparation i form av utbytesenhet – inte kan erbjudas (s.k. totalskada), kan istället motsvarande produkt ur NetOnNets sortiment lämnas som ersättning, dock maximalt upp till ursprungligt försäkringsvärde.


Övriga produkter:

Vid ersättningsbar skada ersätter Solid Försäkring reparationskostnad upp till produktens återanskaffningsvärde vid skadetillfället, dock maximalt upp till ursprungligt försäkringsvärde (försäkringsvärdet framgår av försäkringsbeviset och hyra-kvittot).


Om reparation inte kan utföras till sådan kostnad (s.k. totalskada) kan istället motsvarande produkt ur NetOnNets sortiment lämnas som ersättning, dock maximalt upp till ursprungligt hyrvärdet.


Gemensamma bestämmelser:

Solid har rätt att avgöra om skada produkt skall repareras eller ersättas med en motsvarande produkt, samt att utse motsvarande produkt. Solid övertar äganderätten till föremål som ersatts vid skada.


Kontantersättning utgår inte.


För det fall ersättning sker via reparation, vilket även inkluderar reparation i form av utbytesenhet, alternativt för det fall att ersättning lämnas med ersättningsprodukt vid s.k. totalskada löper försäkringen vidare – för den reparerade alternativt ersatta produkten – med oförändrade villkor till försäkringstidens slut. 


Utförs reparation på skadad produkt utan att skadan anmälts enligt detta villkor eller anlitas annan verkstad än den som Solid eller återförsäljaren anvisat kan eventuell ersättning reduceras eller helt utebli.


Försäkringen ersätter endast transportkostnader som uppkommer om av Solid eller återförsäljaren anvisad verkstad måste skicka försäkrat objekt till generalagents verkstad eller annan verkstad anvisad av generalagenten. Försäkringen ersätter inte kostnad för hembesök.


6. Självrisk

Självrisk vid skada/totalskada/stöld och förlust utgår med 800kr per skadetilfälle. 


7. Aktsamhetskrav

För att ersättning ska lämnas krävs det att den försäkrade uppvisat normal aktsamhet och uppsikt över sin egendom.

Vid bristande aktsamhet eller uppsikt kan ersättningen sättas ned eller utebli. För att full ersättning ska lämnas måste den försäkrade vara aktsam om sin egendom och förvara denna så att stöld och skada så långt som möjligt förhindras. Glömska innebär att aktsamhetskravet inte är uppfyllt.


8.Skadeanmälan

Anspråk på ersättning ska snarast möjligt efter inträffad skada lämnas till Solid. Vid anspråk på ersättning ska den försäkrade tillhandahålla Solid de handlingar Solid vid varje tid anser sig behöva för att kunna bedöma rätten till ersättning. Den försäkrade ska också ge Solid fullmakt att inhämta uppgifter som Solid kan tänkas behöva inhämta.


Till skadeanmälan ska det bifogas:

 • polisanmälan vid stöld eller förlust,
 • garantibevis/försäkringsbevis,
 • andra handlingar som behövs för bedömningen av skadan.


För att inte ersättningen ska påverkas negativt ska anmälan över inträffad skada göras så snart som möjligt. Finns det någon annan försäkring som gäller för samma skada, måste uppgift om denna finnas med i skadeanmälan.


Skadeanmälan skickas till:

Solid Försäkring

Box 22068

250 22 Helsingborg

E-post: skada@solidab.se

Webbplats: www.solidab.se


9. Överlåtelse

Den försäkrade får inte utan Solid Försäkrings samtycke pantsätta eller överlåta försäkringen.


10. Ångerrätt

I enlighet med bestämmelserna i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har försäkringstagare rätt att frånträda avtal som är ingångna på distans t ex via telefon eller internet eller utanför säljarens affärslokaler (ångerrätt). Ångertiden är 14 dagar från den dag då avtalet ingicks. Ångerfristen börjar löpa tidigast när den försäkrade har fått lagstadgad information och villkor.

Om den försäkrade vill nyttja sin ångerrätt ska Solid Försäkring meddelas inom ovannämnda tid. Solid har rätt att kräva premie för den tid försäkringen varit giltig. 


11. Preskription

För att ha rätt till ersättning måste talan väckas inom tio (10) år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om anspråket är anmält till Solid Försäkring inom den tid som anges i första meningen, är fristen att väcka talan alltid minst sex (6) månader från det att Solid har förklarat att Solid tagit slutlig ställning till anspråket. Om talan inte väcks enligt det nu sagda, går rätten till försäkringsskydd förlorad.


13. Force majeure

Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om skadeutredning, reparationsåtgärd eller betalning av ersättning fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, militära övningar, revolution, upplopp, terrorism, uppror, atom- eller kärnprocess, myndighetsåtgärd, beslag, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.

Som force majeure händelse räknas ej lockout om Solid Försäkring självt vidtar sådan konfliktåtgärd.


14. Dubbelförsäkring och återkravsrätt

Är den risk som denna försäkring omfattar även försäkrad genom annan försäkring kan den försäkrade vända sig till vilket av försäkringsbolagen han eller hon vill för att få ut ersättning för sin skada. Dock kan inte högre ersättning utgå sammanlagt än som svarar mot skadan. I samma utsträckning som den försäkrade fått ersättning, övertar Solid Försäkring rätten att återkräva utbetald ersättning av den som är ansvarig för skadan eller från annan försäkring.


15. Tillämplig lag

För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Utöver försäkringsvillkoren gäller bland annat vad som stadgas i försäkringsavtalslagen (2005:104).


16. Om vi inte skulle komma överens

Om du inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som rör våra produkter och tjänster ber vi dig ta kontakt med oss. Vi tycker att det är av största vikt att höra din åsikt och att följa upp frågor som du är missnöjd med. Vi är givetvis beredda att ompröva ett beslut om t.ex. förutsättningar ändrat sig eller vi missförstått varandra.


Skicka ett skriftligt klagomål via e-post eller brev till klagomålsansvarig på Solid Försäkring klagomal@solidab.se eller Solid Försäkring, Att: Klagomålsansvarig, Box 220 68, 250 22 Helsingborg. Om du därefter fortfarande inte är nöjd, har du möjlighet att överklaga beslutet till Solids Försäkringsnämnd.


Kan du inte godta Solids beslut har du möjlighet att få ärendet prövat externt enligt följande:

 • Allmänna Reklamationsnämnden (statlig myndighet som prövar konsumenttvister kostnadsfritt), Box 174, 103 23 Stockholm
 • Domstolsprövning - En försäkringstvist kan också i de flesta fall prövas i allmän domstol.

Vill du ha kostnadsfri rådgivning i försäkringsfrågor kan du vända dig till:

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor.

Skriv till: Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215,

104 51 Stockholm

Hallå Konsument (www.hallakonsument.se), oberoende vägledning genom Konsumentverket.

Kommunal konsumentvägledare kan också ge råd och information.


17. Försäkringsgivare

Solid Försäkringsaktiebolag

Org.nr 516401-8482

Box 22068, 250 22 Helsingborg

Kundservice: 0771-113 113

E-post: kunder@solidab.se

Webbplats: www.solidab.se

Solid Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.